Il Cantastorie Fortuato Sindoni, dice la sua sul ponte

Cari Amici,
desidero ringraziarVi per i Vs/Email.
Sono il cantastorie Fortunato Sindoni. Il mio sito è:
web.tiscali.it/cantastoriesindoni
Desidero dire la mia sul ponte sull stretto… con il “Contrasto sul ponte tra il pescatore ed il potente” da me in questi giorni composto (parole e musica) e che Vi allego.
Se volete (anche se è lunga) la potete pubblicare.
Grazie Fortunato Sindoni


CONTRASTO SUL PONTE TRA UN PESCATORE E UN POTENTE
(Testo e musica di Fortunato Sindoni– Via Amari,10 – 98050 Barcellona –ME- Tel. 090/9731446)

Cantastorie
Si vi firmati ,amici, cca’ davanti
Vi cantu com’un poviru e un putenti
misi di facci a un fattu ‘mpurtanti
Hannu pinzeri assai diffirenti!
Scaciuni jeni pi’ du’ litiganti
Lu Ponti di lu Strittu, imminenti!
Perciò si mm’ascutati, oh mei signuri,
Vi cuntu di li dui gioi e duluri!
1-Potente
Dici u putenti: “Nni fa’ tamtu onuri
A nui du’ Sud ‘u ponti supra ‘u mari !
Travagghiu porta a li travagghiaturi
E a nui ricchi ‘na barca i dinari!
‘ngigneri, architetti e prufissuri
virrannu pu’ progettu studiari !
E li turisti, tu ha cridiri a mia,
virrannu a farsi ‘a fotografia!
2-Pescatore
“Vossìa babbia! Jò cci cridirìa
a tuttu chiddu ca’ mi va’ ‘ncrucchiannu!
Ma, un ci vonnu studi in economìa:
‘u sacciu già cu’ paghirà lu dannu!
Banchi e privati , u sapi megghiu ‘i mia,
prestunu soddi p’avirli arreri quannu,
finutu u ponti, nui cci amu a ridari:
l’interessi cu’ tutt’u capitali!
3-Potente
Chi nni capisci, tu, di capitali!
Babbasunazzu! E’ tempu ca’ finisci!
Fussi pi’ tia pu’ strittu passari
Facissi comu ‘o tempu i Colpisci:
natann’annassi ancora pu’ mari
cu’ scantu ca’ ti mancianu li pisci!
Si voj jiri a peti e non a notu
Convinciti: U ponti è u sulu modu!
4-Pescatore
Si sta’ scurdannu, eppuru a tutti è notu,
chi ‘sta terra nnaca com’un cannitu!
Pi nun parrari poi du’ tirrimotu
C’ogni cent’anni sdurrupa ogni situ!
Pi’ caricu giuncemu u marimotu!
Si nno’ capisci è propriu rimbambitu!
S’è fattu poi cu’ ‘na sula campata..
Matri, chi spassu a farsi ‘na nnacata!
5-Potente
Ma, vatti a fari ‘na bedda piscata!
Sini architettu, oltri chi pueta?
Ducent’anni du’ ponti è ‘a durata
Chi nni sai tu, pezzu d’analfabeta!
Cu’ acciaiu, ferru e ‘na cimentata
Ti fazz’un ponti cu’ n’autru pianeta!
Lassami jiri, va, si è fatto tardi,
ho rendez-vous con gente di riguardi!
6-Pescatore
Di so’ amici, Diu nni scansi e vardi,
massimamente si sunnu du nordi!
Sbagghiu o ‘u dissi un certu Lunardi
Ca’ cu’ la mafia si ponnu fari i soddi?
S’havi a campari pur’e so’ comandi?
Ammatula mureru i nostri morti!
Vossìa giuncìu, si nun è mindaci,
“Benvenga ‘a mafia s’ha farlu è capaci!”
7-Potente
Chi mi nni futti a mia di mafia e stragi…
Cu’ fa lu ponti havi ‘ranni pregi!
I morti contr’a mafia rapaci
Jinchieru ‘a fossa! Cci basta ‘na preci!
Pens’a campari… iddi sunnu ‘mpaci!
Pi’ cuntu me’, vaddu i me’ privilegi!
Ca’ scusa di lu ponti prugittari
Già me’ buscatu un saccu i dinari!
8-Pescatore
Inveci jò nun sacciu com’è fari
S’u ponti propriu cca’ l’hann’a costruiri!
E me’ figghi chi c’è dari a manciari
S’a pisca ‘nta lu strittu hav’a finiri?
Nenti sarà ‘u stissu ‘nta ‘stu mari..
Nui piscatori i cca’ nn’havimu a jiri!
Pinsannu a nostra vita futura
Mi veni u chiantu e ‘u cori mi scura!
9-Potente
Chi fai, difendi ‘a matri natura
Quannu cu’ tia è peju di ‘na fera?
Fatti curaggiu, datti a la vintura,
‘u ponti pi’ lu Sud è primavera!
Leva travagghiu? Nun avir paura
Ricchizza porta chiù di ‘na minera!
Spinnennu quattro soddi, deficienti,
facemu ‘nvidia a li continenti!
10-Pescatore
Tutti ‘sti miliardi pi’ lei su’ nenti..
Quantu cosi facissi chiù ‘mpurtanti:
acqua ‘nté casi di tutti li genti…
ca’ senza acqua nun si tir’avanti!
Chiù cura e chiù rispettu pi’ l’ambienti
Pi’ farlu soddi cci nni vonnu tanti!
Vulemu poi c’arrivanu i turista?
Si lei permetti cci longu la lista
11-Pescatore
Autostrati e strati apripista
E non trazzeri unni si’ perdi ‘a testa!
Si nun ci paru tropp’idealista
D’aeroporti cci fazzu richiesta!
Estati e invernu lu nostru turista
‘ntò beddu Sud vulemu ca’ resta?
Alberghi cu’ servizi adeguati
musei aperti e chiù priparati!
12-Pescatore
‘I navi e i treni megghiu sfruttati,
ragiunamu ca’ testa e non chi peti!
Jinchiemunnilli di mezzi gommati
così cci nn’eni menu peti-peti!
S’arriva prestu e chiù ripusati,
Vaddamu sempri avanti e non p’arreti!
Sparagnamu l’ambienti du’ vilenu
E pi’ li strati tanti morti in menu!
13-Potente
Stai a parrai ancora i navi e trenu
Nun c’è chi diri, si’ propriu barbacianu!
‘nta tri minuti o forsi di menu
passi di Villa finu a Capu Faru!
Voi mettiri a l’avviniri frenu?
Scilla e Cariddi si darann’a manu!
Pu’ Sud u ponti è un veru ternu:
ci ha diri grazii ‘o nostru guvernu!
14-Pescatore
Sapissi quantu pregu ‘o Patri eternu
E i malanova ca’ cci vaju mannannu!
Havi a passari i peni di l’infernu
Cu’ supra ‘u ponti cci sta già manciannu!
Vuliss’u capu canciatu in vermu
Quantu pi’ pisci lu ‘ttaccassi all’amu!
Dumannu: “E’ veru..haju lu cori affrantu,
ca’ passa puru supra ‘u campusantu?”
15-Potente
Tu dissi già pi’ morti basta ‘u chiantu!
Chi voli diri ‘stu raggiunamentu?
Si passa i supra o puru accantu
Umbracia fa e li para du ventu!
E casu mai li spostu d’incantu….
Pi’ morti forsi è megghiu ‘u canciamentu!
Pi mia lu ponti è ‘na ‘mprisa ‘rossa…
Chi fazzu lassu a carni pi’ du’ ossa?
16-Pescatore
Lassassi i morti ‘nta so’ scura fossa
E non pinsassi ca jò sugnu fissa!
Sacciu c’u ponti è sulu ‘na mossa,
‘na cattedrali chi mai dirà missa!
Appena veni ‘a prima vera scossa
Si rumpi e ‘nto mari s’abbissa!
Nun servi u ponti tra Scilla e Cariddi
Ma, un futuru pi’ nostri picciriddi!
17-Potente
Mi stai facennu cadir’i capiddi!
‘nterra mi stann’arrivando i paddi!
Capisci chi d’arreri haju a chiddi
Chi sutta-sutta mi vaddunu li spaddi?
‘ndrangheta e mafia sunnu comu ariddi
ne’ vidi nuddu ma cantanu a li vaddi!
Perciò, s’u ponti nun s’avissi a fari..
Dimmillu tu unn’è chi m’è mucciari!
Cantastorie
Aviti ‘ntisu, allura, amici cari,
com’u putenti e lu piscaturi
si misiru ‘nfucati a liticari
supra du ponti pi’ chiù di dui uri!
Si chistu fattu vi vosi cantari
‘un portu peni, sugnu ambasciaturi!
Ma ‘a morali a sacciu di sicuru…
Pi mia lu Ponti è ‘na pigghiata i culu!
(Ma, a murali va’ cantu cu’ primura
jò sentu ciauru di ‘na gran frigatura!)